Statue of Chairman Mao, Yantze River Bridge, Nanjing

Statue of Chairman Mao, Yantze River Bridge, Nanjing

Statue of Chairman Mao, Yantze River Bridge, Nanjing

Statue of Chairman Mao, Yantze River Bridge, Nanjing