Shrine, Chellah Necropolis, Rabat

Shrine, Chellah Necropolis, Rabat

Shrine, Chellah Necropolis, Rabat

Shrine, Chellah Necropolis, Rabat