Statue of Pavel Tretyakov at Tretyakov Gallery, Moscow

Statue of Pavel Tretyakov at Tretyakov Gallery, Moscow

Statue of Pavel Tretyakov at Tretyakov Gallery, Moscow

Statue of Pavel Tretyakov at Tretyakov Gallery, Moscow