Roman Mosaic, House of Theusus, Kato Paphos

Roman Mosaic, House of Theusus, Kato Paphos

Roman Mosaic, House of Theusus, Kato Paphos

Roman Mosaic, House of Theusus, Kato Paphos