Roman Mosaic, House of Eustolios, Korion

Roman Mosaic, House of Eustolios, Korion

Roman Mosaic, House of Eustolios, Korion

Roman Mosaic, House of Eustolios, Korion