St John the Baptist, 1857, Charles Bridge, Prague

St John the Baptist, 1857, Charles Bridge, Prague

St John the Baptist, 1857, Charles Bridge, Prague

St John the Baptist, 1857, Charles Bridge, Prague