St Wenceslas, 1858, on Charles Bridge, Prague

St Wenceslas, 1858, on Charles Bridge, Prague

St Wenceslas, 1858, on Charles Bridge, Prague

St Wenceslas, 1858, on Charles Bridge, Prague