St Vitus, 1714, Charles Bridge, Prague

St Vitus, 1714, Charles Bridge, Prague

St Vitus, 1714, Charles Bridge, Prague

St Vitus, 1714, Charles Bridge, Prague