St Philip Benizi, 1714, Charles Bridge, Prague

St Philip Benizi, 1714, Charles Bridge, Prague

St Philip Benizi, 1714, Charles Bridge, Prague

St Philip Benizi, 1714, Charles Bridge, Prague