St Cajetan, 1709, Charles Bridge, Prague

St Cajetan, 1709, Charles Bridge, Prague

St Cajetan, 1709, Charles Bridge, Prague

St Cajetan, 1709, Charles Bridge, Prague