St Augustine, 1708, Charles Bridge, Prague

St Augustine, 1708, Charles Bridge, Prague

St Augustine, 1708, Charles Bridge, Prague

St Augustine, 1708, Charles Bridge, Prague