St Jude Thaddaeus, 1708, Charles Bridge, Prague

St Jude Thaddaeus, 1708, Charles Bridge, Prague

St Jude Thaddaeus, 1708, Charles Bridge, Prague

St Jude Thaddaeus, 1708, Charles Bridge, Prague