St Anthony of Padua, 1707, Charles Bridge, Prague

St Anthony of Padua, 1707, Charles Bridge, Prague

St Anthony of Padua, 1707, Charles Bridge, Prague

St Anthony of Padua, 1707, Charles Bridge, Prague