St John Nepomuk, 1729, Charles Bridge, Prague

St John Nepomuk, 1729, Charles Bridge, Prague

St John Nepomuk, 1729, Charles Bridge, Prague

St John Nepomuk, 1729, Charles Bridge, Prague